Pædagogisk scenografi


Warning: file_get_contents(http://www.linkedin.com/countserv/count/share?url=http://rumtilmagi.dk/paedagogisk-scenografi/&format=json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/rumtilmagi.dk/public_html/wp-content/plugins/tk-social-share/tk-social-counter.php on line 145

Udsnit fra vores bog MAGISKE RUM – Læringsmiljøer i Daginstitutionen.

Rum og pædagogik hænger uløseligt sammen – sammen udgør de en helhed. Vi hører ofte, at der mangler varme hænder i daginstitutionen, det må løses politisk. Men daginstitutionens rum er en kæmpe ressource, som er til stede lige nu og her, den venter blot på at blive gentænkt, optimeret og udnyttet.
Med fokus på Rum og Pædagogik, vil vi gennem en scenisk metafor, give et bud på hvordan man kan betragte daginstitutionen som et teater. Hermed følger et nyt blik på rollen som leder, pædagog og børn – som manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller.

DAGINSTITUTIONENS HARDWARE OG SOFTWARE
Rum består af daginstitutionens fysiske arkitektur, rum, ind- retning, farver, lyd og lys. Det er daginstitutionens rumlige praksis. Vi kalder det daginstitutionens hardware.

Pædagogik består af institutionens pædagogiske profil, dvs. dens børnesyn, holdninger, værdier, visioner og mål og arbejdet med den pædagogiske læreplan. Det er daginstitutionens pædagogiske praksis. Vi kalder det daginstitutionens software. Daginstitutionens hardware og software skal være kompatible – de fungerer ikke hver for sig, men derimod i et tæt dialektisk forhold, hvor de både påvirker og forudsætter hinanden.

I skabelsen af et godt fysisk læringsmiljø er det vigtigt, at den pædagogiske praksis fungerer som inspiration for den rumlige praksis, da den rumlige praksis gennem sin form kan fungere som et spejl – et visuelt fysisk udtryk – for institutionens pædagogiske retning. Det er vigtigt, at pædagogik og rum taler samme sprog. Institutionens fysiske rum skal simpelthen gøre det muligt at praktisere den ønskede pædagogik.

Arbejdet med daginstitutionens rum handler om, hvordan man gennem pædagogisk indretning og rumdesign, kan skabe en pædagogisk scenografi – at sætte et rum. Pædagogisk scenografi handler om at sætte en scene, på samme måde som en scenograf gør det på et teater.

Scenografen benytter kulisser, rekvisitter, farver, lys og lyd til at sætte en særlig scenografi, så instruktøren kan udfolde sit manuskript og skabe de bedste kunstneriske vilkår for skuespillerne og deres koreografi. Pædagogen kan sætte institutionens rum på samme måde. Ved at anvende inventar, legetøj, farver, lys og lyd kan pædagogen sætte et rum med en pædagogisk hensigt. Et rum der skaber de bedst mulige vilkår for barnets væren, leg og læring. Da rum og pædagogik hænger uløselig sammen, betyder det også, at man ikke alene kan bygge, indrette og iscenesætte sig til en god pædagogisk praksis. Rum og indretning kan aldrig stå alene. Men de fysiske rammer kan bruges til at understøtte en ønsket pædagogisk retning, og her kan de fysiske rammer være en helt afgørende faktor for, om institutionens rum oplevelses som et rart, trygt og inspirerende læringsmiljø at færdes i.

DAGINSTITUTIONEN SOM TEATER
Sammenhængen mellem rum og pædagogik – daginstitutionens hardware og software – kan videre belyses og nuanceres gennem en teatermetafor, hvor vi ser på daginstitutionen som et teater. Denne teatermetafor er vores blik på feltet: Det fysiske læringsmiljø gennem et scenografisk perspektiv.

Styrken ved at anvende en metafor er, at vi bedre kan formidle abstrakte fænomener, hierarkiske og relationelle forhold, hvis de relateres til noget, som er genkendeligt og billedskabende. Ordet metafor betyder overførsel og kan forstås som overførsel af erfaring fra ét felt til et andet. Da vi med vores forskellige baggrunde, repræsenterer både det pædagogiske, det kunstneriske og det scenografiske, ønsker vi gennem denne metafor at smelte disse felter sammen og videre synliggøre forbindelsen mellem fagfelterne pædagogik, didaktik, design, arkitektur, scenografi og psykologi, som alle er i spil i feltet: det fysiske læringsmiljø. Vi ønsker også at tydeliggøre sammenhængen og relationen mellem de mange forskellige aktører, både mennesker og ting, som påvirker selve skabelsen af lege- og læringsrum i daginstitutionen, både inde- og udefra.

Vi betragter daginstitutionen som et teater. Daginstitutionens fysiske rammer (dens hardware) udgør den scene, som det institutionelle børneliv og den pædagogiske praksis til daglig udspilles på. Pædagogen ser vi som instruktør, og det pædagogiske arbejde anskuer vi todelt, gennem begreberne backstage og frontstage. Backstage dækker over det arbejde, som foregår bag scenen, såsom forberedelse og skriftlig dokumentation. Her arbejder pædagogen ud fra et manuskript, som omfatter de lovmæssige krav på området, herunder loven om den pædagogiske læreplan. De lovmæssige krav er vedtaget på politisk niveau, og derfor får politikerne rollen i denne metafor som teaterdirektør.

Under teaterdirektøren står underdirektøren, som her udgøres af det kommunale niveau, da mange kommuner har en række tillæg til det lovmæssige grundlag, så den enkelte kommunens målsætning også skal indskrives i institutionens manuskript. Den daglige ledelse i daginstitutionen svarer til manuskriptforfatteren – den udarbejder institutionens manuskript, som har til formål at opfylde de lovmæssige krav på området og kommunens målsætning samt at kortlægge og tydeliggøre daginstitutionens individuelle pædagogiske profil, værdier og mål. Manuskriptet er derfor altid foranderligt, idet det afhænger af den gældende lovgivning, kommunale krav, ledelsen, personalet og børnene i institutionen.

Det arbejde, som pædagogen udfører frontstage, er det arbejde, som udføres i praksis i relation til børnene. Her udfører pædagogen, i kraft af rollen som instruktør, manuskriptet i praksis. Her bringes backstage-perspektivet frem til et frontstage-perspektiv, hvor pædagogen gennem tilrettelæggelsen af aktiviteter instruerer den forestilling, som de ønsker, skal udspilles. Her kommer vi helt tæt på praksis, på børnene, som her anses som skuespillere. Disse skuespillere skaber forestillingens koreografi. Den udføres gennem barnets lege-, sanse- og bevægelsesmønstre. På scenen indgår der ligeledes en scenografi, som består af en rækker kulisser med tilhørende rekvisitter. Kulisserne udgør indretningen, dvs. inventar, farver, lys og lyd. Rekvisitterne består af legeremedier og lærings- midler – legetøj, bøger, spil m.m.

Scenografi handler om at sætte noget i scene – i denne metafor at iscenesætte et rum til leg og læring. For at iscenesætte den bedst mulige scenografi, kulisser og rekvisitter har instruktøren brug for en scenograf og en scenemester. Deres rolle er i samarbejde med instruktøren at skabe et rum, hvor kulisser og rekvisitterne kan imødekomme de sceneskift, instruktørerne har brug for i deres udførsel af manuskriptet og interaktion med skuespillerne. Scenografen har det overordnede kunstneriske ansvar for scenografien, og scenemesteren har det praktiske ansvar. Men hvem i daginstitutionen har disse kompetencer og indtager disse roller?

Scenografien, kulisser, rekvisitter, lys og lyd skal altså danne en meningsfuld og retningsgivende ramme for skuespillerne og skabe optimale vilkår for udfoldelse af deres koreografi og for, at hele stykket kan udspille sig. Det gode lege- og læringsrum, altså iscenesættelsen af en hensigtsmæssig pædagogisk scenografi, er et grundvilkår for, at pædagogen som instruktør kan udføre sit arbejde og følge manuskriptet optimalt og derigennem skabe de bedst mulige rammer for barnets leg, trivsel, udvikling og læring.

Ofte står det pædagogiske personale selv for indretningen af daginstitutionens rum. Men ud fra hvilken viden? Når der mangler faglig viden og erfaringsdeling på et felt, tages der ofte udgangspunkt i allerede kendte ideer eller egne subjektive holdninger og meninger: Hvordan plejer et institutionsrum at se ud? Hvilke møbler kan jeg godt selv lide? Hvilke farver har jeg hjemme i mit eget hjem?

Vi tilbyder med vores bog, at tage dig med på en inspirationsrejse – en rumrejse. Vi ønsker at give dig den viden og det mindset, der skal til, for at du som pædagog eller pædagogisk leder kan træffe bevidste faglige valg om pædagogisk indretning og skabe gode og inspirerende lege- og læringsrum i din daginstitution. Bogen er rig på billeder og casebeskrivelser fra vores eget virke og vil give dig en grundig indføring i både teori og praksis på området.

Nysgerrig – køb bogen her: http://rumtilmagi.dk/